Spectrum

Defnydd o’r Wefan a Hysbysiad Preifatrwydd

Mae hwn yn berthnasol i wefan (nau) Prosiect Sbectrwm ar gyfer ysgolion, Hafan Cymru (www.spectrumproject.co.uk). Rydym yn Hafan Cymru yn cymryd y mater o breifatrwydd data personol o ddifri. Mae’r hysbysiad hwn yn ymwneud â chasglu, prosesu a defnydd arall o ddata personol o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a GDPR fel y mae’n gymwys yn y DU, a Hafan Cymru yw’r rheolwr data at y diben hwnnw. Wrth ddefnyddio’r wefan Prosiect Sbectrwm ar gyfer Ysgolion, Hafan Cymru, rydych yn cydsynio i’r polisi preifatrwydd hwn a’i fod yn cymhwyso i chi. Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth at y diben hwn.

Gwybodaeth rydym yn ei gasglu
Rydym yn defnyddio offer dadansoddi ac ystadegol sy’n monitro manylion eich ymweliadau â’n gwefan a’r adnoddau yr ydych yn eu defnyddio, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, gyfeiriadau IP, data traffig, data lleoliad, lawrlwythiadau, gwelogiau a data cyfathrebu eraill, Mae Hysbysiad Preifatrwydd Hafan Cymru yn ymdrin â chasglu, prosesu a storio’r data.

Dolenni Trydydd Parti
Gall y wefan uchod gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Dylai fod gan y gwefannau hyn eu polisïau defnydd a phreifatrwydd eu hunain a ddylech eu gwirio. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gwefannau na’u polisïau o gwbl gan nad oes gennym reolaeth drostynt.

Defnydd Cwcis
O bryd i’w gilydd, gallwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau ac y byddwn yn darparu gwybodaeth ystadegol ynglŷn â defnydd ein gwefan i’n hysbysebwyr. Ni fydd y wybodaeth yn dynodi pwy yw unrhyw unigolyn – Data ystadegol am ein hymwelwyr a’u defnydd y wefan ydyw. Nid yw’r data ystadegol hwn yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl. Yn ogystal â’r uchod, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwci.

Pan fyddwch yn ei ddefnyddio, caiff y cwcis eu lawrlwytho i’r cyfrifiadur yn awtomatig. Mae’r ffeil cwcis hon yn cael ei storio ar yriant caled y cyfrifiadur, gan fod cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled y cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan a’r gwasanaeth a ddarparwn i chi. Mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn drwy newid y gosodiad ar eich
porwr sy’n eich galluogi i wrthod y cwcis. Noder, os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i rannau penodol o’n gwefan.

Newidiadau
Gallwn ddiweddaru’r hysbysiad hwn ar unrhyw adeg i adlewyrchu newidiadau i’r wefan uchod ac adborth cwsmeriaid. Gofynnwn yn garedig i chi adolygu’r hysbysiad hwn yn rheolaidd i gael gwybod am ein telerau presennol.

Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau, sylwadau neu geisiadau sydd gennych ynglŷn â’r hysbysiad hwn. Peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni yn:
Prosiect Sbectrwm ar gyfer Ysgolion, Hafan Cymru, Ffordd Steffan, Pensarn,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2BG neu e-bostiwch:
spectrum@hafancymru.co.uk

Cymdeithas Tai yw Hafan Cymru. Mae wedi’i gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol – Cofrestru Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus (26412R) a gyda Llywodraeth Cymru (J096)

Lleolir Prif Swyddfa Hafan Cymru yn:
Hafan Cymru, Ffordd Steffan, Pensarn,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2BG
Rhif ffôn: 01267 232714
Gwefan: www.hafancymru.co.uk
E-bost: customerservices@hafancymru.co.uk

Swyddog Diogelu Data
Enw: Fiona Jenkins
Rhif ffôn: 01267 225555
E-bost: fiona.jenkins@hafancymru.co.uk